Skip to main content

Формуляри за събиране на доказателства (преработен текст)

Онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1783

Регламент (ЕС) 2020/1783 относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст) има за цел да подобри, опрости и ускори сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства. Регламентът замени Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета, считано от 1 юли 2022 г.

Децентрализираната информационна система обаче като задължително средство за комуникация, което трябва да се използва за предаване и получаване на искания, формуляри и други съобщения, ще започне да действа едва от 1 май 2025 г. (първия ден от месеца, следващ тригодишния период след датата на влизане в сила на акта за изпълнение, посочен в член 25 (за повече подробности вж. член 35 от Регламент (ЕС) 2020/1783).

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. В отношенията между Дания и останалите държави членки се прилага Хагската конвенция от 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела.

В регламента се предвиждат три начина за събиране на доказателства между държавите членки: събиране на доказателства чрез замоления съд, директно събиране на доказателства от молещия съд и събиране на доказателства от дипломатически представителства или консулски служители.

Молещият съд е съдът или друг компетентен орган, ако е уведомен от съответната държава членка, пред който е образувано или предвидено да се образува производството. Замоленият съд е съдът на друга държава членка, компетентен да извърши действията по събиране на доказателства. Централният орган отговаря за предоставянето на информация и търсенето на решение при всякакви трудности, които могат да възникнат във връзка с искането.

В регламента са предвидени четиринадесет формуляра.

За допълнителна информация, моля, посетете нашата страница „Събиране на доказателства“.

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.