Skip to main content

Todisteiden vastaanottamista koskevat lomakkeet (uudelleenlaadittu)

Asetukseen (EU) 2020/1783 liittyvät verkkolomakkeet

Neuvoston asetuksella (EU) 2020/1783 jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti) pyritään parantamaan, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Asetuksella korvataan neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001 1. heinäkuuta 2022 alkaen.

Hajautettua tietojärjestelmää, jota on käytettävä lähetettäessä ja vastaanotettaessa pyyntöjä, lomakkeita ja muita viestejä, aletaan kuitenkin soveltaa vasta 1. toukokuuta 2025 alkaen (sen kuukauden ensimmäinen päivä, joka seuraa, kun on kulunut kolme vuotta 25 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen voimaantulopäivästä (lisätietoja asetuksen (EU) 2020/1783 35 artiklassa)).

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta. Tanskan ja muiden jäsenvaltioiden välillä sovelletaan vuonna 1970 tehtyä yleissopimusta, joka koskee todisteiden vastaanottamista ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa.

Asetuksen mukaan on kolme eri tapaa ottaa vastaan todisteita jäsenvaltioiden välillä: todisteiden vastaanottaminen pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen välityksellä, todisteiden vastaanottaminen suoraan pyynnön esittäneen tuomioistuimen toimesta ja todisteiden vastaanottaminen diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten välityksellä.

Pyynnön esittänyt tuomioistuin on se tuomioistuin tai, jos asianomainen jäsenvaltio on sellaisesta ilmoittanut, muu toimivaltainen viranomainen, jossa oikeusmenettely on pantu tai aiotaan panna vireille. Pyynnön vastaanottanut tuomioistuin on se toisen jäsenvaltion tuomioistuin, jolla on toimivalta ottaa todisteet vastaan. Keskusviranomaisen tehtävänä on antaa tietoja tuomioistuimille ja etsiä ratkaisuja ongelmiin, joita saattaa syntyä pyynnön esittämisen yhteydessä.

Asetuksessa on neljätoista lomaketta.

Lisätietoja aiheesta on sivulla Todisteiden vastaanottaminen.

Täytetyt lomakkeet lähetetään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle sen edellyttämällä tavalla. Lisätietoja toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedoista, sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä ym. on saatavilla Euroopan oikeudellisessa atlaksessa. Sivulla olevan hakutoiminnon avulla voi hakea ne toimivaltaiset viranomaiset, joille täytetyt lomakkeet lähetetään.