Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Ж - ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР Ж (1)

  

ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАБАВЯНЕ
(член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1))

член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията