Skip to main content

Tõendite kogumise (uuesti sõnastatud) vormid

Määrusega nr 2020/1783 seotud veebivormid

Määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades) (tõendite kogumine) (uuesti sõnastatud) eesmärk on parandada, lihtsustada ja kiirendada liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel. Selle määrusega asendatakse alates 1. juulist 2022 nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001.

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kui kohustuslikku sidevahendit, mida kasutatakse taotluste, vormide ja muu teabevahetuse edastamiseks ja vastuvõtmiseks, hakatakse siiski kohaldama alles 1. maist 2025 (selle kuu esimene päev, mis järgneb kolme aasta möödumisele artiklis 25 osutatud rakendusakti jõustumise kuupäevast (üksikasjalikum teave on esitatud määruse (EL) 2020/1783 artiklis 35).

Kõnealust määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, välja arvatud Taani. Taani ja teiste liikmesriikide vahelistele suhetele kohaldatakse 1970. aasta tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigis tõendite kogumise konventsiooni.

Määrusega on liikmesriikide vaheliseks tõendite kogumiseks ette nähtud kolm viisi: tõendite kogumine taotluse saanud kohtu kaudu, tõendite vahetu kogumine taotleva kohtu poolt ja tõendite kogumine diplomaatiliste esindajate ning konsulaarametnike poolt.

Taotlev kohus on kohus või muu pädev asutus (kui sellest on teatanud asjaomane liikmesriik), kus menetlus on alustatud või kus seda kavandatakse. Taotluse saanud kohus on teise liikmesriigi kohus, kes on pädev koguma tõendeid. Keskasutuse ülesanne on anda teavet ja lahendada probleeme, mis võivad seoses taotlusega tekkida.

Määrusega on nähtud ette neliteist vormi.

Lisateavet leiate lehelt „Tõendite kogumine“.

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on ka otsingumootor, mis aitab leida pädevaid asutusi, kellele tuleb täidetud vormid saata.