Skip to main content

Pierādījumu iegūšana (pārstrādāta redakcija) veidlapas

Tiešsaistes veidlapas saistībā ar Regulu (ES) 2020/1783

Regulas (ES) 2020/1783 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (pārstrādāta redakcija) mērķis ir uzlabot, vienkāršot un paātrināt sadarbību starp tiesām pierādījumu iegūšanā. Regula no 2022. gada 1. jūlija aizstāja Padomes Regulu (EK) Nr. 1206/2001.

Tomēr decentralizēto IT sistēmu kā obligātu saziņas līdzekļu izmantošana pieprasījumu, veidlapu un citu paziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai tiks uzsākta tikai no 2025. gada 1. maija (tā mēneša pirmā diena, kurš seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minētā īstenošanas akta spēkā stāšanās dienas (papildu informāciju skatīt Regulas (ES) 2020/1783 35. pantā)).

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Attiecībās starp Dāniju un pārejām dalībvalstīm piemēro 1970. gada Konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās.

Regulā paredzēti trīs veidi pierādījumu iegūšanai starp dalībvalstīm: pierādījumu iegūšana ar saņēmējas tiesas starpniecību, pierādījumu tieša iegūšana, ko veic iesniedzēja tiesa, un pierādījumu iegūšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas.

Iesniedzēja tiesa ir tā tiesa vai cita kompetenta iestāde, ja to paziņojusi attiecīgā dalībvalsts, kurā ir uzsākta vai paredzēta tiesvedība. Saņēmēja tiesa ir otras dalībvalsts tiesa, kura ir kompetenta veikt pierādījumu iegūšanu. Centrālā institūcija ir atbildīga par informācijas sniegšanu un risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties attiecībā uz pieprasījum.

Regulā ir iekļautas četrpadsmit veidlapas.

Papildu informāciju meklējiet sadaļā Pierādījumu iegūšana.

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.