Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Д - ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕПОЗИТ ИЛИ АВАНС

ФОРМУЛЯР Д

  

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЕПОЗИТ ИЛИ АВАНС
(член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)  (1))

член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)  (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

Запазете версията Заредете версията