Skip to main content

Įrodymų rinkimo formos (nauja redakcija)

Internetinės formos, susijusios su Reglamentu (ES) 2020/1783

Reglamento (ES) Nr. 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija) tikslas – pagerinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus. Reglamentu nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001.

Tačiau decentralizuota IT sistema, kaip privaloma ryšio priemonė prašymams, formoms ir kitiems pranešimams perduoti ir priimti, bus pradėta taikyti tik nuo 2025 m. gegužės 1 d. (pirmosios mėnesio, einančio po trejų metų laikotarpio po 25 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, dienos (daugiau informacijos Reglamento (ES) 2020/1783 35 straipsnyje)).

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje.

Reglamente numatyti trys įrodymų rinkimo valstybėse narėse būdai: įrodymų rinkimas per prašomąjį teismą, tiesioginis prašančiojo teismo įrodymų rinkimas ir diplomatų arba konsulinių pareigūnų atliekamas įrodymų rinkimas.

Prašantysis teismas yra teismas (arba kita kompetentinga institucija, jei apie tai praneša atitinkama valstybė narė), kuriame pradėtas teismo procesas arba kuriame numatoma jį pradėti. Prašomasis teismas yra kitos valstybės narės teismas, kompetentingas rinkti įrodymus. Centrinė įstaiga atsako už informacijos teikimą ir padeda įveikti bet kokius sunkumus, galinčius kilti dėl pateikto prašymo.

Reglamente nustatyta keturiolika formų.

Daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje „Įrodymų rinkimas“.

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.