Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР И - НОТИФИЦИРАНЕ НА ДАТАТА, ЧАСА, МЯСТОТО НА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР И

НОТИФИЦИРАНЕ НА ДАТАТА, ЧАСА, МЯСТОТО НА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
(членове 13, параграф 4 и 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1))

членове 13, параграф 4 и 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

3. Молещ съд

3.2. Адрес:

4. Замолен съд

Търсене на компетентен съд/орган

4.2. Адрес:

Запазете версиятаЗаредете версията