Skip to main content

Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona) – formularze

Formularze online dotyczące rozporządzenia 2020/1783

Rozporządzenie Rady (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) ma na celu usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie współpracy między sądami w zakresie przeprowadzania dowodów. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 1 lipca 2022 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 35 rozporządzenia (UE) 2020/1783).

Rozporządzenie stosuje się w stosunkach pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. W stosunkach pomiędzy Danią a pozostałymi państwami członkowskimi zastosowanie ma Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych z 1970 r.

W rozporządzeniu przewidziano trzy sposoby przeprowadzania dowodów w ramach współpracy między państwami członkowskimi: przeprowadzenie dowodu przez sąd wezwany, bezpośrednie przeprowadzenie dowodu przez sąd wzywający oraz przeprowadzenie dowodu przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych.

Sądem wzywającym jest sąd lub inny właściwy organ – jeżeli organ taki został zgłoszony przez odpowiednie państwo członkowskie – przed którym wszczęto postępowanie lub który rozpoznaje daną sprawę. Sądem wezwanym jest sąd innego państwa członkowskiego właściwy do celów przeprowadzenia dowodu. Jednostka centralna jest odpowiedzialna za udzielanie informacji i poszukiwanie rozwiązań w przypadku jakichkolwiek trudności, które mogą pojawić się w związku z wnioskiem.

W rozporządzeniu przewidziano czternaście formularzy.

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej przeprowadzaniu dowodów.

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.