Skip to main content

Tlačivá týkajúce sa vykonávania dôkazov (prepracované znenie)

Online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2020/1783

Cieľom nariadenia (EÚ) 2020/1783 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) je zlepšiť, zjednodušiť a urýchliť spoluprácu medzi súdmi pri vykonávaní dôkazov. Uvedeným nariadením sa od 1. júla 2022 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001.

Decentralizovaný informačný systém ako povinný komunikačný prostriedok, ktorý sa má používať na odosielanie a prijímanie žiadostí, tlačív a inej komunikácie, sa však začne uplatňovať až od 1. mája 2025 [prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného v článku 25 – ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 35 nariadenia (EÚ) 2020/1783].

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska. Medzi Dánskom a ostatnými členskými štátmi sa uplatňuje dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach z roku 1970.

Nariadenie upravuje tri spôsoby vykonávania dôkazov medzi členskými štátmi: vykonanie dôkazu dožiadaným súdom, priamy výkon dôkazu dožadujúcim súdom a výkon dôkazu diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi.

Dožadujúci súd je súd alebo iný príslušný orgán oznámený príslušným členským štátom, pred ktorým sa začalo alebo sa má začať konanie. Dožiadaný súd je súd iného členského štátu, ktorý je príslušný na vykonávanie dôkazov. Ústredný orgán má za úlohu poskytovať informácie a hľadať riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dožiadaním.

V nariadení sa stanovuje 14 tlačív.

Ďalšie informácie nájdete na našej stránke o vykonávaní dôkazov.

Vyplnené tlačivá by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené tlačivá.