Skip to main content

Dokazování (přepracované znění) formuláře

Online formuláře týkající se nařízení 2020/1783

Cílem nařízení Rady (EU) 2020/1783 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (přepracované znění) je zlepšit, zjednodušit a urychlit spolupráci mezi soudy členských států při dokazování. Nařízení nahrazuje od 1. července 2022 nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 .

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 35 nařízení (EU) 2020/1783)).

Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska. Mezi Dánskem a ostatními členskými státy platí Haagská úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodních z roku 1970.

Nařízení stanoví tři způsoby dokazování mezi členskými státy: dokazování prostřednictvím dožádaného soudu, přímé dokazování dožadujícím soudem a dokazování diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky.

Dožadujícím soudem je soud nebo jiný příslušný orgán, je-li oznámen příslušným členským státem, u něhož je řízení zahájeno nebo se zahájení řízení zamýšlí. Dožádaný soud je soud jiného členského státu, který je příslušný provést dokazování. Ústřední orgán je odpovědný za předávání informací soudům a hledání řešení veškerých obtíží, které mohou vzniknout v souvislosti se žádostí o dokazování.

Nařízení stanoví čtrnáct formulářů.

Další informace naleznete na našich stránkách věnovaných dokazování.

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropského soudního atlasu. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.