Skip to main content

Formulär för bevisupptagning (omarbetning)

Webbformulär för förordning nr 2020/1783

Förordning (EU) 2020/1783 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning) (omarbetning) syftar till att förbättra, förenkla och påskynda samarbetet mellan domstolar i samband med bevisupptagning. Förordningen ersätter rådets förordning (EG) nr 1206/2001 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet, som är ett obligatoriskt kommunikationsmedel som ska användas för överföring och mottagande av begäranden, formulär och annan kommunikation, kommer dock att börja tillämpas först från och med den 1 maj 2025 (den första dagen i den månad som följer på perioden på tre år efter dagen för ikraftträdandet av den genomförandeakt som avses i artikel 25 (för mer information se artikel 35 i förordning (EU) 2020/1783).

Förordningen gäller mellan alla Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark. Mellan Danmark och övriga medlemsstater gäller 1970 års konvention om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur.

Förordningen föreskriver tre sätt att ta upp bevis mellan medlemsstaterna: bevisupptagning genom den anmodade domstolen, direkt bevisupptagning av den ansökande domstolen och bevisupptagning av diplomatiska eller konsulära tjänstemän.

Den ansökande domstolen är den av den berörda medlemsstaten meddelade domstol eller andra behöriga myndighet där förfarandet inleds eller planeras. Den anmodade domstolen är en annan medlemsstats behöriga domstol för bevisupptagning. Det centrala organet ansvarar för att ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå i fråga om en framställning

I bilagor till förordningen finns fjorton standardformulär.

För ytterligare information, gå till vår sida om bevisupptagning.

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Denna sida innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.