Формуляри за връчване на документи (преработен текст)

Онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1784

Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст) има за цел да подобри и ускори предаването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела за връчване между държавите членки. Регламентът замени Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета, считано от 1 юли 2022 г.

Децентрализираната информационна система обаче, като задължително средство за комуникация, което трябва да се използва за предаване и получаване на искания, формуляри и други съобщения, ще започне да се прилага едва от 1 май 2025 г. (първия ден от месеца, следващ тригодишния период след датата на влизане в сила на акта за изпълнение, посочен в член 25 (за повече подробности вж. член 37 от Регламент (ЕС) 2020/1784).

Регламентът се прилага между всички държави членки на Европейския съюз, включително Дания, която потвърди намерението си да прилага съдържанието на регламента чрез декларация, основана на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.

Регламентът предвижда различни начини за предаване и връчване на документи: предаване чрез предаващи и получаващи органи, предаване по консулски или дипломатически път, връчване чрез пощенски услуги, електронно връчване и пряко връчване.

В регламента са предвидени дванадесет формуляра.

Допълнителна информация: Връчване на документи: официално предаване на актове

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.

Поради технически проблем понастоящем не се препоръчва разпечатването на генерирани или изтеглени PDF файлове чрез Mozilla Firefox.