Skip to main content

Искане за установяване на адреса на получателя на документ съгласно член 7, параграф 1, буква б)

Онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1784

Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст) има за цел да подобри и ускори предаването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела за връчване между държавите членки. Регламентът замени Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Съвета, считано от 1 юли 2022 г.

Децентрализираната информационна система обаче, като задължително средство за комуникация, което трябва да се използва за предаване и получаване на искания, формуляри и други съобщения, ще започне да се прилага едва от 1 май 2025 г. (първия ден от месеца, следващ тригодишния период след датата на влизане в сила на акта за изпълнение, посочен в член 25 (за повече подробности вж. член 37 от Регламент (ЕС) 2020/1784).

Регламентът се прилага между всички държави членки на Европейския съюз, включително Дания, която потвърди намерението си да прилага съдържанието на регламента чрез декларация, основана на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.

Регламентът предвижда различни начини за предаване и връчване на документи: предаване чрез предаващи и получаващи органи, предаване по консулски или дипломатически път, връчване чрез пощенски услуги, електронно връчване и пряко връчване.

В регламента са предвидени дванадесет формуляра.

Допълнителна информация: Връчване на документи: официално предаване на актове

Попълнените формуляри следва да се изпратят на съответния компетентен орган по начин, изискван от органа. Повече информация за данните за контакт с компетентните органи, съответния национален законодателен орган и т.н. може да бъде намерена в раздел „Европейски съдебен атлас“ . Тази страница включва инструмент за търсене, чрез който да се намерят компетентните органи, на които следва да се изпратят попълнените формуляри.