Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР В. ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ

ФОРМУЛЯР В

  

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ
(Член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (2) (3))

Член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

1. АДРЕСАТ

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)Използването на този формуляр не е задължително.

(2)Местно време на замолената държавата членка.

(3) Този формуляр се прилага само за държавите членки, които предоставят помощ в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784.

Запазете версията Заредете версията