Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР K. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ФОРМУЛЯР К

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
(Член 11, параграф 2, член12, параграф 4 и член14 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (1))

Член 11, параграф 2, член12, параграф 4 и член14 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Връчването се извършва във възможно най-кратък срок. Ако не е било възможно връчването да се извърши в едномесечен срок от датата на получаването, получаващият орган уведомява предаващия орган (член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784)

Връчването се извършва във възможно най-кратък срок. Ако не е било възможно връчването да се извърши в едномесечен срок от датата на получаването, получаващият орган уведомява предаващия орган (член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784)

Моля, изберете една от опциите по-долу.

1. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВРЪЧВАНЕТО (член 14)

1.2. Документът беше

1.2.1.1.2.2. Адрес:

1.2.1.1.2.3. Тип на връзка с адресата:

1.2.1.2.2.2.2. Адрес:

1.2.1.2.2.2.3. Естество на връзката с адресата:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 11, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1784

3. ОТКАЗ НА ДОКУМЕНТ (член 12, параграф 4 от Регламент 2020/1784)

4. ОСНОВАНИЕ ЗА НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

4.1.1. Бяха предприети стъпки за установяване на адреса 3):

4.1.1. Бяха предприети стъпки за установяване на адреса 

4.5. Документът е приложен към настоящото удостоверение

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

(2)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

(2) Попълва се от органа, който извършва връчването.

Запазете версията Заредете версията