Skip to main content

Tlačivá týkajúce sa doručovania písomností (prepracované znenie)

Online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2020/1784

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (prepracované znenie) je zlepšiť a urýchliť doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach určených na doručovanie medzi členskými štátmi. Uvedeným nariadením sa od 1. júla 2022 nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1393/2007.

Decentralizovaný informačný systém ako povinný komunikačný prostriedok, ktorý sa má používať na odosielanie a prijímanie žiadostí, tlačív a inej komunikácie, sa však začne uplatňovať až od 1. mája 2025 [prvý deň mesiaca nasledujúceho po období troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu uvedeného v článku 25 – ďalšie podrobnosti sú uvedené v článku 37 nariadenia (EÚ) 2020/1784].

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie vrátane Dánska, ktoré potvrdilo svoj zámer vykonávať obsah nariadenia prostredníctvom vyhlásenia založeného na paralelnej dohode uzavretej s Európskym spoločenstvom.

Nariadením sa stanovujú rôzne spôsoby odosielania a doručovania písomností: odosielanie prostredníctvom odosielajúcich a prijímajúcich orgánov, odosielanie konzulárnymi alebo diplomatickými kanálmi, doručovanie poštovými službami, elektronické doručovanie a priame doručovanie.

V nariadení sa stanovuje 12 tlačív.

Doplňujúce informácie: Doručovanie právnych dokumentov

Vyplnené tlačivá by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené tlačivá.