Skip to main content

Dokumentu izsniegšana (pārstrādāta redakcija) veidlapas

Tiešsaistes veidlapas saistībā ar Regulu (ES) 2020/1784

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1784 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (pārstrādāta redakcija) mērķis ir uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu pārsūtīšanu starp dalībvalstīm to izsniegšanai. Regula no 2022. gada 1. jūlija aizstāja Padomes Regulu (EK) Nr. 1393/2007.

Tomēr decentralizēto IT sistēmu kā obligātu saziņas līdzekļu izmantošana lūgumu, veidlapu un citu paziņojumu pārsūtīšanai un saņemšanai tiks uzsākta tikai no 2025. gada 1. maija (tā mēneša pirmā diena, kurš seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minētā īstenošanas akta spēkā stāšanās dienas (papildu informāciju skatīt Regulas (ES) 2020/1784 37. pantā)).

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ieskaitot Dāniju, kura apstiprināja savu nodomu īstenot regulas saturu, pamatojoties uz paralēlu nolīgumu ar Eiropas Kopienu iesniedzot deklarāciju.

Regulā ir paredzēti dažādi veidi dokumentu pārsūtīšanai un izsniegšanai: pārsūtīšana, izmantojot pārsūtītājas struktūras un saņēmējas struktūras, pārsūtīšana, izmantojot konsulāros vai diplomātiskos kanālus, izsniegšana pa pastu, elektroniska izsniegšana un tieša izsniegšana.

Regulā ir iekļautas divpadsmit veidlapas.

Papildu informācija: Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Aizpildītas veidlapas būtu jānosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei tādā veidā, kādā iestāde to pieprasa. Papildu informācija par kompetento iestāžu kontaktinformāciju, attiecīgo valstu likumdevējiem utt. ir atrodama sadaļā Eiropas Tiesu atlants. Šajā lapā ir meklēšanas rīks, ar ko atrast kompetentās iestādes, kurām jānosūta aizpildītas veidlapas.