Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Б. ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ

ФОРМУЛЯР Б

  

ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДРЕСА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ДОКУМЕНТ
(Член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (2) (3))

Член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

1. ПРЕДАВАЩ ОРГАН

1.2. Адрес:

2. ЗАМОЛЕН ОРГАН

2.2. Адрес:

3. АДРЕСАТ

3.2. Последен известен адрес:

3.3. Известни лични данни на адресата (ако е физическо лице), ако са налични:

3.4. Известни данни на адресата (ако е юридическо лице), ако са налични:

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)Използването на този формуляр не е задължително.

(2)Адрес, установен от получаващия орган в съответствие с член 7, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/1784.

(3)Например онлайн запис или протокол за събирането на доказателства

(*)Тази информация не е задължителна.

Запазете версията Заредете версията