Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Д:. ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ

ФОРМУЛЯР Д

  

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ
(лен 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (1))

лен 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

1. Искането не може да бъде изпълнено без следната допълнителна информация:

2. Искането не може да бъде изпълнено без следните документи:

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

(*)Тази информация не е задължителна.

Запазете версията Заредете версията