Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР A. ИСКАНЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

  • Current Начало
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

ФОРМУЛЯР A

  

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
(Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(връчване на документи) (1))

Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

1. ПРЕДАВАЩ ОРГАН

1.2. Адрес:

2. ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

Търсене на компетентен съд/орган

2.2. Адрес:

3. ЗАЯВИТЕЛ(И)

3. ЗАЯВИТЕЛ(И) (2)

3.2. Адрес:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. АДРЕСАТ

4.2. Адрес:

Запазете версиятаЗаредете версията