Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР И. ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ФОРМУЛЯР И

  

ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
(Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (2))

Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Връчването се извършва във възможно най-кратък срок. Ако връчването в срок от един месец от получаването се окаже невъзможно, получаващият орган уведомява предаващия орган.

1. ИСКАНЕТО Е ИЗПРАТЕНО, НО НЕ Е ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ

2. ПРЕДАВАЩ ОРГАН

Точки 2.2. – 2.6. не са задължителни, когато се прилага копие от искането за връчване на документи:

2.2. Адрес:

3. ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

Търсене на компетентен съд/орган

Тези точки не са задължителни, когато се прилага копие от искането за връчване на документи:

3.2. Адрес:

4. АДРЕСАТ

Тези точки не са задължителни, когато се прилага копие от искането за връчване на документи:

4.2. Адрес:

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)Използването на този формуляр не е задължително.

(2)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

(*)Тази информация не е задължителна.

Запазете версията Заредете версията