Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Й. ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ФОРМУЛЯР Й

  

ОТГОВОР НА ИСКАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ ИЛИ НЕВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
(Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (2))

Член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТУСА НА ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТА

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)Използването на този формуляр не е задължително.

(2)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

Запазете версията Заредете версията