Skip to main content

Formulare pentru notificarea sau comunicarea documentelor (reformare)

Formulare online legate de Regulamentul 2020/1784

Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare) vizează îmbunătățirea și accelerarea transmiterii între statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială în vederea notificării sau a comunicării. Regulamentul a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Cu toate acestea, sistemul informatic descentralizat, ca mijloc obligatoriu de comunicare care trebuie utilizat pentru transmiterea și primirea cererilor, a formularelor și a altor comunicări va începe să se aplice numai de la 1 mai 2025 (prima zi a lunii care urmează perioadei de trei ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare menționat la articolul 25; [pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 37 din Regulamentul (UE) 2020/1784]).

Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Danemarca, care și-a confirmat intenția de a pune în aplicare conținutul regulamentului printr-o declarație bazată pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

Regulamentul prevede diferite modalități de transmitere și de notificare sau comunicare a actelor: transmiterea prin intermediul agențiilor de transmitere și de primire, transmiterea prin canale consulare sau diplomatice, notificarea sau comunicarea prin intermediul serviciilor poștale, notificarea sau comunicarea electronică și notificarea sau comunicarea directă.

Regulamentul prevede douăsprezece formulare.

Informații suplimentare: Notificarea sau comunicarea documentelor: transmiterea oficială a documentelor

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi găsite în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină include un instrument de căutare care permite identificarea autorităților competente cărora li se transmit formularele completate.