Skip to main content

Doručování písemností (přepracované znění) formuláře

Online formuláře týkající se nařízení 2020/1784

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (přepracované znění) je zlepšit a urychlit doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy. Nařízení od 1. července 2022 nahrazuje nařízení Rady (ES) č. 1393/2007.

Decentralizovaný informační systém jako povinný komunikační prostředek, který se má používat pro předávání a přijímání žádostí, formulářů a jiných sdělení, se však začne používat až od 1. května 2025 (první den měsíce následujícího po uplynutí tří let ode dne vstupu prováděcího aktu uvedeného v článku 25 v platnost (další podrobnosti viz článek 37 nařízení (EU) 2020/1784)).

Nařízení se použije mezi všemi členskými státy Evropské unie včetně Dánska, které potvrdilo svůj záměr provést obsah nařízení prohlášením založeným na paralelní dohodě uzavřené s Evropským společenstvím.

Nařízení stanoví různé způsoby zasílání a doručování písemností: zasílání prostřednictvím odesílajících a přijímajících subjektů, zasílání konzulární nebo diplomatickou cestou, doručování prostřednictvím poštovních služeb, elektronické doručování a přímé doručování.

Nařízení stanoví dvanáct formulářů.

Další informace: Doručování písemností

Vyplněné formuláře by měly být dotčenému příslušnému orgánu zaslány způsobem požadovaným tímto orgánem. Podrobnější informace o kontaktních údajích příslušných orgánů, relevantních vnitrostátních předpisech atd. jsou uvedeny v oddíle Evropského soudního atlasu. Tato stránka obsahuje vyhledávací nástroj, který umožňuje nalézt příslušné orgány, jimž mají být vyplněné formuláře zaslány.