Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Ж. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕ И ДОКУМЕНТ ДО СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

ФОРМУЛЯР Ж (1)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕПРАЩАНЕ НА ИСКАНЕ И ДОКУМЕНТ ДО СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН
(Член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (15) (1))

Член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (15) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Искането и документът бяха препратени на следния получаващ орган, който е местно компетентен да го връчи:

Искането и документът бяха препратени на следния получаващ орган, който е местно компетентен да го връчи:

1. КОМПЕТЕНТЕН ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН

Търсене на компетентен съд/орган

1.2. Адрес:

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

(*)Тази информация не е задължителна.

Запазете версията Заредете версията