Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Г. ОБРАТНА РАЗПИСКА

ФОРМУЛЯР Г

  

ОБРАТНА РАЗПИСКА
(Член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (1))

Член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Тази обратна разписка следва да бъде изпратена чрез децентрализираната информационна система или по друг начин [] във възможно най кратък срок след получаването на документа и във всеки случай в седемдневен срок от датата на получаване. (12)

Тази обратна разписка следва да бъде изпратена чрез децентрализираната информационна система или по друг начин [] във възможно най кратък срок след получаването на документа и във всеки случай в седемдневен срок от датата на получаване. (12) (2)

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

(2)Задължението за изпращане на обратната разписка чрез децентрализираната информационна система се прилага от датата, на която започва да функционира децентрализираната информационна система в съответствие с член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/1784.

Запазете версията Заредете версията