Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Л. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДРЕСАТА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТ

ФОРМУЛЯР Л

  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДРЕСАТА ОТНОСНО ПРАВОТО НА ОТКАЗ ДА ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТ
(Член 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (1))

Член 12, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

I.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДРЕСАТА

Приложеният документ се връчва съгласно Регламент (ЕС) 2020/1784. Можете да откажете да приемете приложения документ, ако не е съставен на или придружен от превод на език, който разбирате, или на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването. Ако желаете да упражните това право, трябва да откажете да приемете документа по време на самото връчване направо на връчващото документа лице или в двуседмичен срок от датата на връчването, като върнете на посочения по-долу адрес този формуляр, попълнен от Вас, или писмена декларация, посочваща, че отказвате да приемете документа поради езика, на който той е представен. Моля имайте предвид, че ако откажете да приемете приложения документ, но съдът или органът, сезиран със съдебното производство, в хода на което е станало необходимо връчването, впоследствие реши, че отказът не е обоснован, той може да приложи правните последици, предвидени в правото на държавата членка на сезирания съд като например приемане на връчването за действително поради необоснован отказ на връчване.

II.   АДРЕС, НА КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ФОРМУЛЯРЪТ (2):

II.   АДРЕС, НА КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ФОРМУЛЯРЪТ:

2. Адрес:

III.   ДЕКЛАРАЦИЯ НА АДРЕСАТА: (3):

Отказвам да приема документа, защото не е съставен на или придружен от превод на език, който разбирам, или на официалния език или на един от официалните езици на мястото на връчването.

Разбирам следния(те) език(ци):

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1) OВ 405, 2.12.2020 г., стр 40

(2) Попълва се от органа, който извършва връчването.

(*) Тази информация не е задължителна.

(3) Попълва се и се подписва от адресата.

Запазете версията Заредете версията