Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР З. ОБРАТНА РАЗПИСКА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН, ИМАЩ МЕСТНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ДО ПРЕДАВАЩИЯ ОРГАН

ФОРМУЛЯР З

  

ОБРАТНА РАЗПИСКА ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПОЛУЧАВАЩ ОРГАН, ИМАЩ МЕСТНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ДО ПРЕДАВАЩИЯ ОРГАН
(Член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (15) (1))

Член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) (15) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Тази обратна разписка следва да бъде изпратена чрез децентрализираната информационна система или по друг начин във възможно най-кратък срок след получаването на документа и във всеки случай в седемдневен срок от датата на получаване. (17)

Тази обратна разписка следва да бъде изпратена чрез децентрализираната информационна система или по друг начин във възможно най-кратък срок след получаването на документа и във всеки случай в седемдневен срок от датата на получаване. (17) 2)

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

(2)Тази точка се прилага само за държавите членки, които предоставят помощ в съответствие с член 7, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2020/1784.

Запазете версията Заредете версията