Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Е. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ИСКАНЕ И ДОКУМЕНТ

ФОРМУЛЯР Е (1)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ИСКАНЕ И ДОКУМЕНТ
(Член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(връчване на документи) (1))

Член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела(връчване на документи) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Искането и документът трябва да бъдат върнати при получаването.

Искането и документът трябва да бъдат върнати при получаването.

1. ОСНОВАНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ:

1.1. Искането очевидно попада извън приложното поле на регламента:

1.2. Неспазването на формалните изисквания прави връчването невъзможно:

Моля, не забравяйте да подпишете и подпечатате [ако е приложимо] настоящия формуляр след разпечатване

Подпис и/или печат или електронен подпис и/или електронен печат:

Формат PDF


(1)OВ 405, 2.12.2020 г., стр1

Запазете версията Заредете версията