Skip to main content

Formulär för delgivning av handlingar (omarbetning)

Webbformulär för förordning nr 2020/1784

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2020/1784 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (delgivning av handlingar) (omarbetning) syftar till att förbättra och påskynda översändandet av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur för delgivning mellan medlemsstaterna. Förordningen ersätter rådets förordning (EG) nr 1393/2007 från och med den 1 juli 2022.

Det decentraliserade it-systemet, som är en obligatoriskt kommunikationsmetod som ska användas för överföring och mottagande av begäranden, formulär och annan kommunikation, kommer dock att börja tillämpas först från och med den 1 maj 2025 (den första dagen i den månad som följer på perioden på tre år efter dagen för ikraftträdandet av den genomförandeakt som avses i artikel 25 (för närmare uppgifter se artikel 37 i förordning (EU) 2020/1784).

Förordningen är tillämplig mellan alla EU:s medlemsstater, inklusive Danmark, som har bekräftat sin avsikt att genomföra förordningens innehåll genom en förklaring grundad på ett parallellt avtal som ingåtts med Europeiska gemenskapen.

I förordningen föreskrivs olika sätt att översända och delge handlingar: översändande via sändande och mottagande organ, översändande på konsulär eller diplomatisk väg, delgivning genom posttjänster, elektronisk delgivning och direkt delgivning.

Förordningen innehåller tolv formulär.

Ytterligare information: Delgivning av rättsliga handlingar

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.