Skip to main content

Betekening en kennisgeving van stukken (herschikking) - Formulieren

Onlineformulieren betreffende Verordening (EU) 2020/1784

Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) heeft tot doel de verzending tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken met het oog op de betekening of kennisgeving ervan, te verbeteren en te versnellen. Deze verordening vervangt met ingang van 1 juli 2022 Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad.

Het gedecentraliseerde IT-systeem als verplicht communicatiemiddel voor de verzending en ontvangst van aanvragen, formulieren en andere mededelingen, zal echter pas worden gebruikt vanaf 1 mei 2025 (de eerste dag van de maand volgend op de periode van drie jaar na de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringshandeling als bedoeld in artikel 25 (zie voor nadere gegevens artikel 37 van Verordening (EU) 2020/1784)).

De verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van Denemarken, dat zijn voornemen om de inhoud van de verordening uit te voeren heeft bevestigd door middel van een verklaring op basis van een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

De verordening voorziet in verschillende wijzen van verzending en betekening of kennisgeving van stukken: verzending via verzendende en ontvangende instanties; verzending langs consulaire of diplomatieke weg; betekening of kennisgeving door postdiensten; elektronische betekening of kennisgeving, en rechtstreekse betekening of kennisgeving.

De verordening voorziet in twaalf formulieren.

Aanvullende informatie: Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.