Skip to main content

Doręczanie dokumentów (wersja przekształcona) – formularze

Formularze online dotyczące rozporządzenia 2020/1784

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (doręczanie dokumentów) (wersja przekształcona) ma na celu poprawę i przyspieszenie przepływu między państwami członkowskimi dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w ramach procedury doręczania. Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1393/2007 1 lipca 2022 r.

Zdecentralizowany system informatyczny jako obowiązkowy środek komunikacji do celów przekazywania i przyjmowania wniosków, formularzy i innej korespondencji zacznie jednak obowiązywać dopiero od 1 maja 2025 r. (pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech lat od daty wejścia w życie aktu wykonawczego, o którym mowa w art. 25; zob. art. 37 rozporządzenia (UE) 2020/1784).

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym także w Danii, która potwierdziła zamiar wdrażania jego przepisów w deklaracji sporządzonej w oparciu o porozumienie równoległe zawarte ze Wspólnotą Europejską.

Rozporządzenie przewiduje różne sposoby przekazywania i doręczania dokumentów: przekazywanie przez jednostki przekazujące i organy przyjmujące, przekazywanie drogą dyplomatyczną lub konsularną, doręczanie drogą pocztową i doręczanie bezpośrednie.

W rozporządzeniu przewidziano dwanaście formularzy.

Dodatkowe informacje: Doręczanie pism sądowych

Wypełnione formularze należy przesłać do właściwego organu w sposób wymagany przez ten organ. Więcej informacji na temat danych kontaktowych właściwych organów, stosownego krajowego ustawodawstwa itp. można znaleźć w sekcji Europejski atlas sądowy. Strona ta zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie właściwych organów, do których należy przesyłać wypełnione formularze.