Skip to main content

Dokumentide kättetoimetamise (uuesti sõnastatud) vormid

Määrusega nr 2020/1784 seotud veebivormid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades) (dokumentide kättetoimetamine) (uuesti sõnastatud) eesmärk on parandada ja kiirendada kohtu- ja kohtuväliste dokumentide edastamist liikmesriikide vahel. Selle määrusega asendatakse alates 1. juulist 2022 nõukogu määrus (EÜ) nr 1393/2007.

Detsentraliseeritud IT-süsteemi kui kohustuslikku sidevahendit, mida kasutatakse taotluste, vormide ja muu teabevahetuse edastamiseks ja vastuvõtmiseks, hakatakse siiski kohaldama alles 1. maist 2025 (selle kuu esimene päev, mis järgneb kolme aasta möödumisele artiklis 25 osutatud rakendusakti jõustumise kuupäevast (üksikasjalikum teave on esitatud määruse (EL) 2020/1784 artiklis 37).

Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, k.a Taani, kes kinnitas kõnealuse määruse sisu rakendamise kavatsust deklaratsiooniga, mis põhineb Euroopa Ühendusega sõlmitud paralleelsel lepingul.

Määrusega nähakse ette dokumentide edastamise ja kättetoimetamise erinevad viisid: edastamine edastavate ja vastuvõtvate asutuste kaudu, edastamine konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu, kättetoimetamine postiteenust kasutades, elektrooniline kättetoimetamine ja vahetu kättetoimetamine.

Määrusega on ette nähtud kaksteist vormi.

Lisateave: Dokumentide kättetoimetamine

Täidetud vormid tuleks saata asjaomasele pädevale asutusele selle asutuse nõutud viisil. Lisateavet pädevate asutuste, asjaomase siseriikliku seadusandja jt kontaktandmete kohta leiab Euroopa justiitsatlase rubriigist. Sellel lehel on ka otsingumootor, mis aitab leida pädevaid asutusi, kellele tuleb täidetud vormid saata.