Skip to main content

[sk] TLAČIVO E. ŽIADOSŤ O DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE ALEBO PÍSOMNOSTI PRE DORUČENIE PÍSOMNOSTÍ

TLAČIVO E

  

ŽIADOSŤ O DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE ALEBO PÍSOMNOSTI PRE DORUČENIE PÍSOMNOSTÍ
(článok 10 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (1))

článok 10 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

1. Túto žiadosť nemožno vybaviť bez týchto doplňujúcich informácií:

2. Túto žiadosť nemožno vybaviť bez týchto písomností:

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická pečať:

Formát PDF


(1) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40

(*) Tento údaj je nepovinný.

Uložiť koncept Zobraziť koncept