Skip to main content

[sk] TLAČIVO C. ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O ZISTENIE ADRESY OSOBY, KTOREJ SA MÁ DORUČIŤ PÍSOMNOSŤ

TLAČIVO C(1)

  

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O ZISTENIE ADRESY OSOBY, KTOREJ SA MÁ DORUČIŤ PÍSOMNOSŤ
(článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (2) (3))

článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

1. ADRESÁT

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická pečať:

Formát PDF


(1)Použitie tohto tlačiva je nepovinné.

(2)Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40.

(3) Toto tlačivo sa vzťahuje len na členské štáty, ktoré poskytujú pomoc podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/1784.

Uložiť koncept Zobraziť koncept