Skip to main content

[sk] TLAČIVO F. OZNÁMENIE O VRÁTENÍ ŽIADOSTI A PÍSOMNOSTI

TLAČIVO F

OZNÁMENIE O VRÁTENÍ ŽIADOSTI A PÍSOMNOSTI
(článok 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (1))

článok 10 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Žiadosť a písomnosť sa musia vrátiť obratom po prijatí.

Žiadosť a písomnosť sa musia vrátiť obratom po prijatí.

1. DÔVOD VRÁTENIA:

1.1. Žiadosť zjavne nespadá do rozsahu pôsobnosti nariadenia:

1.2. Doručenie nie je možné pre nedodržanie predpísaných formálnych náležitostí:

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická pečať:

Formát PDF


(1) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40

Uložiť koncept Zobraziť koncept