Skip to main content

[sk] ŽIADOSŤ O ZISTENIE ADRESY OSOBY, KTOREJ SA MÁ DORUČIŤ PÍSOMNOSŤ, PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 1 PÍSM. B)

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Complete

ŽIADOSŤ O ZISTENIE ADRESY OSOBY, KTOREJ SA MÁ DORUČIŤ PÍSOMNOSŤ, PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 1 PÍSM. B)

Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie)1

1. ŽIADATEĽ:

1.3. Adresa:

2. DOŽIADANÝ ORGÁN:

2.2. Adresa:

3. ADRESÁT/OSOBA, KTOREJ SA MÁ DORUČIŤ PÍSOMNOSŤ:

3.2. Posledná známa adresa(-y)2:

Uložiť konceptZobraziť koncept