Skip to main content

[sk] TLAČIVO D. POTVRDENIE O PRIJATÍ

TLAČIVO D

  

POTVRDENIE O PRIJATÍ
(článok 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (1))

článok 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Toto potvrdenie o prijatí by sa malo posielať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému alebo inak čo najskôr po prijatí písomnosti, najneskôr však do siedmich dní od prijatia .

Toto potvrdenie o prijatí by sa malo posielať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému alebo inak čo najskôr po prijatí písomnosti, najneskôr však do siedmich dní od prijatia . (2)

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická pečať:

Formát PDF


(1) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2)Povinnosť zaslať potvrdenie prostredníctvom decentralizovaného informačného systému sa uplatňuje až od dátumu uplatňovania decentralizovaného informačného systému podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784.

Uložiť koncept Zobraziť koncept