Skip to main content

[sk] TLAČIVO L. INFORMÁCIE PRE ADRESÁTA O PRÁVE ODMIETNUŤ PRIJAŤ PÍSOMNOSŤ

TLAČIVO L

  

INFORMÁCIE PRE ADRESÁTA O PRÁVE ODMIETNUŤ PRIJAŤ PÍSOMNOSŤ
(článok 12 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (1))

článok 12 ods. 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností)  (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

I.   INFORMÁCIE PRE ADRESÁTA

Pripojená písomnosť sa doručuje v súlade s nariadením (EÚ) 2020/1784. Prijatie pripojenej písomnosti môžete odmietnuť, ak nie je vyhotovená v jazyku, ktorému rozumiete, ani v úradnom jazyku miesta doručenia alebo v niektorom z úradných jazykov miesta doručenia, a ani k nej nie je pripojený preklad do niektorého z týchto jazykov. Ak si želáte využiť toto právo, prijatie písomnosti musíte odmietnuť buď pri jej doručení priamo osobe, ktorá písomnosť doručuje, alebo do dvoch týždňov od doručenia tak, že zašlete na nižšie uvedenú adresu toto tlačivo, ktoré vyplníte, alebo písomné vyhlásenie, v ktorom uvediete, že odmietate prijať pripojenú písomnosť z dôvodu jazyka, v ktorom bola doručená. Upozornenie: Ak odmietnete prijať pripojenú písomnosť, ale súd alebo orgán konajúci vo veci, v súvislosti s ktorou bolo potrebné písomnosť doručiť, následne rozhodne, že odmietnutie prijatia nebolo dôvodné, môže uplatniť právne dôsledky, ktoré sú pre prípad bezdôvodného odmietnutia prijatia stanovené v právnom poriadku konajúceho členského štátu, ako napríklad môže určiť, že sa takéto doručenie považuje za platné.

II.   ADRESA, NA KTORÚ SA ZASIELA TLAČIVO:

II.   ADRESA, NA KTORÚ SA ZASIELA TLAČIVO (2):

2. Adresa:

III.   VYHLÁSENIE ADRESÁTA (3):

Odmietam prijať písomnosť, pretože nie je vyhotovená v jazyku, ktorému rozumiem, ani v úradnom jazyku miesta doručenia alebo v niektorom z úradných jazykov miesta doručenia, a ani k nej nie je pripojený preklad do niektorého z týchto jazykov.

Rozumiem tomuto jazyku/týmto jazykom:

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická p

Formát PDF


(1) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2) Vypĺňa orgán vykonávajúci doručenie.

(*) Tento údaj je nepovinný.

(3) Vypĺňa a podpisuje adresát.

Uložiť koncept Zobraziť koncept