Skip to main content

[sk] TLAČIVO B. ŽIADOSŤ O ZISTENIE ADRESY OSOBY, KTOREJ SA MÁ DORUČIŤ PÍSOMNOSŤ

TLAČIVO B(1)

  

ŽIADOSŤ O ZISTENIE ADRESY OSOBY, KTOREJ SA MÁ DORUČIŤ PÍSOMNOSŤ
(článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (2) (3))

článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

1. ODOSIELAJÚCI ORGÁN

1.2. Adresa:

2. DOŽIADANÝ ORGÁN

2.2. Adresa:

3. ADRESÁT

3.2. Posledná známa adresa:

3.3. Známe osobné údaje adresáta (ak ide o fyzickú osobu), ak sú k dispozícii:

3.4. Známe údaje adresáta (ak ide o právnickú osobu), ak sú k dispozícii:

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická pečať:

Formát PDF


(1)Použitie tohto tlačiva je nepovinné.

(2)Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40.

(3)Toto tlačivo sa vzťahuje len na členské štáty, ktoré poskytujú pomoc podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/1784

(*) Tento údaj je nepovinný.

Uložiť koncept Zobraziť koncept