Skip to main content

[sk] TLAČIVO K. OSVEDČENIE O DORUČENÍ ALEBO NEDORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ

TLAČIVO K

  

OSVEDČENIE O DORUČENÍ ALEBO NEDORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ
(článok 11 ods. 2, článok 12 ods. 4 a článok 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (1))

článok 11 ods. 2, článok 12 ods. 4 a článok 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (22) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Doručenie sa má vykonať čo najskôr. Ak nemožno vykonať doručenie do jedného mesiaca od prijatia, prijímajúci orgán o tom informuje odosielajúci orgán (článok 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784)

Doručenie sa má vykonať čo najskôr. Ak nemožno vykonať doručenie do jedného mesiaca od prijatia, prijímajúci orgán o tom informuje odosielajúci orgán (článok 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/1784)

Vyberte jednu z uvedených možností

1. VYKONANIE DORUČENIA (článok 14)

1.2. Písomnosť bola

1.2.1.1.2.2. Adresa:

1.2.1.1.2.3. Povaha vzťahu k adresátovi:

1.2.1.2.2.2.2. Adresa:

1.2.1.2.2.2.3. Povaha vzťahu k adresátovi:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMÁCIE V SÚLADE S ČLÁNKOM 11 ODS. 2 NARIADENIA (EÚ) 2020/1784

3. ODMIETNUTIE PRIJATIA PÍSOMNOSTI (článok 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/1784)

4. DÔVOD NEDORUČENIA PÍSOMNOSTI

4.1.1. Podnikli sa kroky na zistenie adresy 3):

4.1.1. Podnikli sa kroky na zistenie adresy 

4.5. Písomnosť je pripojená k tomuto osvedčeniu

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická p

Formát PDF


(1) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2) Adresu zistil prijímajúci orgán podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2020/1784.

(3) Tento bod sa vzťahuje len na členské štáty, ktoré poskytujú pomoc podľa článku 7 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2020/1784.

Uložiť koncept Zobraziť koncept