Skip to main content

[sk] TLAČIVO G. OZNÁMENIE O POSTÚPENÍ ŽIADOSTI A PÍSOMNOSTI PRÍSLUŠNÉMU PRIJÍMAJÚCEMU ORGÁNU

TLAČIVO G

OZNÁMENIE O POSTÚPENÍ ŽIADOSTI A PÍSOMNOSTI PRÍSLUŠNÉMU PRIJÍMAJÚCEMU ORGÁNU
(článok 10 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností)(1))

článok 10 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Žiadosť a písomnosť sa postúpili nižšie uvedenému prijímajúcemu orgánu, ktorý je miestne príslušný na ich doručenie:

Žiadosť a písomnosť sa postúpili nižšie uvedenému prijímajúcemu orgánu, ktorý je miestne príslušný na ich doručenie:

1. PRÍSLUŠNÝ PRIJÍMAJÚCI ORGÁN

Vyhľadať príslušný súd/orgán

1.2. Adresa:

Nezabudnite toto tlačivo po vytlačení podpísať a prípadne opečiatkovať .

Podpis a/alebo odtlačok pečiatky alebo elektronický podpis a/alebo elektronická pečať:

Formát PDF


(1) Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 40

(*) Tento údaj je nepovinný.

Uložiť koncept Zobraziť koncept