Skip to main content

[pl] FORMULARZ L. INFORMACJA DLA ADRESATA O PRAWIE ODMOWY PRZYJĘCIA DOKUMENTU

FORMULARZ L

  

INFORMACJA DLA ADRESATA O PRAWIE ODMOWY PRZYJĘCIA DOKUMENTU
(art. 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (1))

art. 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1784 z dnia 25 listopada 2020 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.)

I.   INFORMACJA DLA ADRESATA

Załączony dokument jest doręczany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/1784. Adresat może odmówić przyjęcia załączonego dokumentu, jeżeli nie został on sporządzony w języku, który rozumie, ani w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych miejsca doręczenia lub jeżeli nie dołączono do niego tłumaczenia na taki język. Jeżeli adresat chce skorzystać z tego prawa, musi odmówić przyjęcia dokumentu w momencie jego doręczenia bezpośrednio w obecności osoby doręczającej dokument albo w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wypełnić i zwrócić na niżej wskazany adres niniejszy formularz lub pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia załączonego dokumentu ze względu na język, w którym został dostarczony. Uwaga: jeżeli adresat odmówi przyjęcia załączonego dokumentu, ale sąd lub organ, przed którym toczy się postępowanie, w toku którego powstała potrzeba doręczenia dokumentu, zdecyduje następnie, że odmowa nie była zasadna, ten sąd lub organ mogą zastosować skutki prawne przewidziane w prawie państwa członkowskiego forum w związku z niezasadną odmową przyjęcia dokumentu, takie jak uznanie doręczenia za skuteczne.

II.   ADRES, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ FORMULARZ (2):

II.   ADRES, NA KTÓRY NALEŻY ZWRÓCIĆ FORMULARZ:

2. Adres:

III.   OŚWIADCZENIE ADRESATA: (3):

Niniejszym odmawiam przyjęcia dokumentu, ponieważ nie został on sporządzony w języku, który rozumiem, ani w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych miejsca doręczenia, ani nie dołączono do niego tłumaczenia na taki język.

Rozumiem następujący(-e) język(i):

Proszę pamiętać o podpisaniu i ostemplowaniu (jeżeli jest taka możliwość) niniejszego formularza po jego wydrukowaniu.

Podpis lub pieczęć albo podpis elektroniczny lub pieczęć elektroniczna:

Wersja PDF


(1) Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 40.

(2) Wypełnia organ dokonujący doręczenia.

(*) Punkt nieobowiązkowy.

(3) Wypełnia i podpisuje adresat.

Zapisz wersję roboczą Załaduj wersję roboczą