Skip to main content

[et] VORM K. TEATIS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA

VORM K

  

TEATIS DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (1)artikli 11 lõige 2, artikli 12 lõige 4 ja artikkel 14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine))  artikli 11 lõige 2, artikli 12 lõige 4 ja artikkel 14) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumenti ei ole pärast selle vastuvõtmist olnud võimalik ühe kuu jooksul alates selle vastuvõtmisest kätte toimetada, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust (määruse (EL) 2020/1784 artikli 11 lõige 2)

Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumenti ei ole pärast selle vastuvõtmist olnud võimalik ühe kuu jooksul alates selle vastuvõtmisest kätte toimetada, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust (määruse (EL) 2020/1784 artikli 11 lõige 2)

Palun valige üks allpool esitatud valikutest

1. KÄTTETOIMETAMINE (artikkel 14)

1.2. Dokument on:

1.2.1.1.2.2. Aadress:

1.2.1.1.2.3. Seos adressaadiga

1.2.1.2.2.2.2. Aadress:

1.2.1.2.2.2.3. Seos adressaadiga:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. MÄÄRUSE (EL) 2020/1784 ARTIKLI 11 LÕIKE 2 KOHANE TEAVE

3. DOKUMENDI VASTUVÕTMISEST KEELDUMINE (määruse (EL) 2020/1784 artikli 12 lõige 4)

4. DOKUMENDI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE PÕHJUS

4.1.1. Aadressi kindlakstegemiseks on astutud samme 3):

4.1.1. Aadressi kindlakstegemiseks on astutud samme 

4.5. Dokument on lisatud käesolevale teatisele

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)ELT L 405, 2.12.2020, lk 40

(2)Aadress, mille vastuvõttev asutus on määranud vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 2 punktile c

'(3) Käesolevat punkti kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 2

Salvestage mustand Laadige mustand üles