Skip to main content

[et] VORM C. VASTUS TAOTLUSELE SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA

VORM C (1)

  

VASTUS TAOTLUSELE SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (2) artikli 7 lõike 1 punkt a) (7) (2) (3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (6) artikli 7 lõike 1 punkt a)  (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

1. ADRESSAAT

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)Vormi kasutamine ei ole kohustuslik

(2)ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(3) Käesolevat vormi kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 1 punktile a.

Salvestage mustand Laadige mustand üles