Skip to main content

[et] VORM B. TAOTLUS SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA

VORM B (1)

  

TAOTLUS SELLE ISIKU AADRESSI KINDLAKSTEGEMISEKS, KELLELE DOKUMENT TULEB KÄTTE TOIMETADA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine))(2) artikli 7 lõike 1 punkt a) (3))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) artikli 7 lõike 1 punkt a) (7) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

1. EDASTAV ASUTUS

1.2. Aadress:

2. TAOTLUSE SAANUD ASUTUS

2.2. Aadress:

3. ADRESSAAT

3.2. Viimane teadaolev aadress:

3.3. Adressaadi (kui on füüsiline isik) teadaolevad isikuandmed (võimaluse korral):

3.4. Adressaadi (kui on juriidiline isik) teadaolevad isikuandmed (võimaluse korral):

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)Vormi kasutamine ei ole kohustuslik

(2)ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(3)Käesolevat vormi kohaldatakse ainult nende liikmesriikide suhtes, kes annavad abi vastavalt määruse (EL) 2020/1784 artikli 7 lõike 1 punktile a

(*)Ei ole kohustuslik.

Salvestage mustand Laadige mustand üles