Skip to main content

[et] VORM F. TAOTLUSE JA DOKUMENDI TAGASTAMISE TEATIS

VORM F

TAOTLUSE JA DOKUMENDI TAGASTAMISE TEATIS
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (1) artikli 10 lõige 3) )

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) artikli 10 lõige 3) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

Taotlus ja dokument tuleb kättesaamisel tagastada.

Taotlus ja dokument tuleb kättesaamisel tagastada.

1. TAGASTAMISE PÕHJUS:

1.1. Taotlus on selgelt väljaspool määruse kohaldamisala:

1.2. Kättetoimetamine ei ole võimalik vorminõuete täitmata jätmise tõttu:

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)ELT L 405, 2.12.2020, lk 40

Salvestage mustand Laadige mustand üles