Skip to main content

[et] VORM I. PÄRING DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA

VORM I (1)

  

PÄRING DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (2) artikli 11 lõige 2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine))  artikli 11 lõige 2) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

Dokument toimetatakse kätte nii kiiresti kui võimalik. Kui dokumenti ei ole olnud võimalik kätte toimetada ühe kuu jooksul selle saamisest, teavitab vastuvõttev asutus sellest edastavat asutust.

1. SAADETI TAOTLUS, KUID TEAVET KÄTTETOIMETAMISE VÕI KÄTTE TOIMETAMATA JÄÄMISE KOHTA EI OLE SAADUD

2. EDASTAV ASUTUS

Punktidega 2.2–2.6 hõlmatud andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia:

2.2. Aadress:

3. VASTUVÕTTEV ASUTUS

Leidke pädev kohus/asutus

Nende andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia:

3.2. Aadress:

4. ADRESSAAT

Nende andmete esitamine on vabatahtlik, kui on lisatud dokumentide kättetoimetamise taotluse koopia:

4.2. Aadress:

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1) Vormi kasutamine ei ole kohustuslik.

(2)ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.

(*)Ei ole kohustuslik.

Salvestage mustand Laadige mustand üles