Skip to main content

[et] VORM L. ADRESSAADI TEAVITAMINE TEMA ÕIGUSEST JÄTTA DOKUMENT VASTU VÕTMATA

VORM L

  

ADRESSAADI TEAVITAMINE TEMA ÕIGUSEST JÄTTA DOKUMENT VASTU VÕTMATA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine)) (1) artikli 12 lõiked 2 ja 3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1784 (mis käsitleb kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamist tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine))  artikli 12 lõiked 2 ja 3) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 40.)

I.   TEAVE ADRESSAADILE

Lisatud dokument toimetatakse kätte vastavalt määrusele (EL) 2020/1784.
Te võite keelduda lisatud dokumenti vastu võtmast, kui see ei ole koostatud Teile arusaadavas keeles või kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest või kui dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.
Kui Te soovite nimetatud õigust kasutada, peate keelduma dokumendi vastuvõtmisest vahetult selle kättetoimetamise ajal, tagastades dokumendi seda kättetoimetavale isikule, või saates kahe nädala jooksul allpool esitatud aadressile enda täidetud käesoleva vormi või kirjaliku avalduse, milles märgite, et Te keeldute lisatud dokumendi vastuvõtmisest keelest tulenevatel põhjustel.
Pange tähele, et kui Te keeldute lisatud dokumenti vastu võtmast, kuid kohus või asutus, kelle poole pöörduti kohtumenetluses, mille käigus tuleb dokument kätte toimetada, otsustab hiljem, et keeldumine ei olnud põhjendatud, võib ta kohaldada kohtu asukoha liikmesriigi õiguses ette nähtud õiguslikke tagajärgi põhjendamatu keeldumise korral, näiteks lugeda kättetoimetamine kehtivaks.

II.   AADRESS, KUHU VORM TULEKS SAATA (2):

II.   AADRESS, KUHU VORM TULEKS SAATA (2):

2. Aadress:

III.   ADRESSAADI AVALDUS: (3):

Keeldun dokumendi vastuvõtmisest, kuna see ei ole kirjutatud ei mulle arusaadavas keeles ega kättetoimetamiskoha ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest ning dokumendile ei ole lisatud tõlget ühte nimetatud keeltest.

Saan aru järgmis(t)est keel(t)est:

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1) ELT L 405, 2.12.2020, lk 40

(2) Täidab dokumendi kätte toimetav asutus.

(*) Ei ole kohustuslik.

(3) Täidab ja allkirjastab adressaat.

Salvestage mustand Laadige mustand üles